Zalog v traktovke S.D. Kanelsona i problema permutativa: kontrastivnyj analiz ital janskogo-russkogo jazykov