L'innocenza di Dora. L'uscita d'analisi nei casi clinici di Freud