Anagogia ed escatologia nei diagrammi fra XII e XIV secolo