[Laparoscopic diagnosis of peritoneal endometriosis]