Endometrial stromal sarcoma arising from endometriosis