Guillaume Apollinaire: teatro-poesia, poesia-teatro